• ...

    คู่มือป้องกัน COVID-19

    คู่มือโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา รับมือ "COVID-19" อ่านคู่มือที่นี่ https://anyflip.com/sajns/djzi/

  • ...

    รับการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2562

    วันที่ 22 มิถุนายน 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษาได้รับการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 คณะผู้ประเมิน นำทีมโดย ผศ.ดร.จตุภูมิ เขตจัตุรัส รศ.ดร.อังคณา ตุงคะสมิต อ.อาพร ตรีสูน และ อ.วันชัย จันทการกุล เพื่อเป็นการทบทวนเป้าหมายสะท้อนผลการดำเนินงาน สะท้อนจุดแข็ง และแนวทาง ใ..