• ...

  การประชุมผู้ปกครองนักเรียน อนุบาล 2 ประจำปีการศึกษา 2565

  การประชุมผู้ปกครองนักเรียน อนุบาล 2 ประจำปีการศึกษา 2565   คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น    วิดีทัศน์แนะนำโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา     นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมห..

 • ...

  การรับเอกสารมอบตัว นักเรียนระดับอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2565

  การรับเอกสารมอบตัว นักเรียนระดับอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ KD.SATITKKU.AC.TH (On-line) การดำเนินการ โดยปฏิบัติดังนี้ 1. ดำเนินตรวจสอบข้อมูลประวัตินักเรียนที่ท่านต้องการปรับแก้ไข ที่เว็บไซต์ https://student.satit.kku.ac.th  ..

 • ...

  การชำระค่าใช้จ่ายการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

  ขออนุญาตแจ้งประชาสัมพันธ์ การชำระค่าใช้จ่ายการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 พร้อมรายละเอียดขั้นตอนการชำระผ่าน QR-Code ตามภาพประกอบข้างต้น โดยกำหนดให้ชำระ ระหว่างวันที่ 6-30 พฤศจิกายน 2564 โดยทางโรงเรียนจะแจกใบเสร็จรับเงิน ฉบับจริง (สีชมพู) ให้แก่นักเรียน ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป..