• ...

  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่

  16 มีนาคม 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา นำโดย อ.ประภาพร จันทะบุรม รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายอนุบาลศึกษา อ.สุขุมา เอการัมย์ ผู้อำนวยการฯฝ่ายวิชาการและวิจัย อ.อังคณาวรรณ ธรรมา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริหารและพัฒนาบุคลากร อ.ศิริวรรณ เปรมมะวัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ฝ่ายพัฒนาบ..

 • ...

  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง

  16 มีนาคม 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา นำโดย อ.ประภาพร จันทะบุรม  รองผู้อำนวยการฯ อ.สุขุมา เอการัมย์ ผู้อำนวยการฯฝ่ายวิชาการและวิจัย และบุคลากร ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 10 คน  ซึ่งการเข้าศึกษาดูงานมีว..

 • ...

  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

  วันที่ 11 มีนาคม 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา โดยอาจารย์ประภาพร จันทะบุรม รองผู้อำนวยการฯ และคณะผู้บริหารได้ร่วมต้อนรับ คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ได้เข้าศึกษาดูงานนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย โดยรองผู้อำนวยการฯและผู้ช่..

 • ...

  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

  13 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา นำโดย อ.ประภาพร จันทะบุรม รักษาการแทน รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร(ปฐมวัยและประถมศึกษา) โดย ผศ.ดร.สุดากาญจน์ ปัทมดิลก ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยที่ปรึกษา และคณ..