ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
16 มีนาคม 2564

16 มีนาคม 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา นำโดย อ.ประภาพร จันทะบุรม รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายอนุบาลศึกษา อ.สุขุมา เอการัมย์ ผู้อำนวยการฯฝ่ายวิชาการและวิจัย อ.อังคณาวรรณ ธรรมา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริหารและพัฒนาบุคลากร อ.ศิริวรรณ เปรมมะวัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ฝ่ายพัฒนาบุคลิกภาพและความเป็นสากล ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ จังหวัดชัยภูมิ  ซึ่งการเข้าศึกษาดูงานมีวัตถุประสงค์คือการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการบริหารจัดการ การจัดระบบการเรียนการสอน และการจัดหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ