พระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ ๙ ต่อโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

วีดิทัศน์แนะนำโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา