โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา
123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
_________________________________________________________________
โทร. 043-202418 
_________________________________________________________________
E-mail: Kdsatitkku@gmail.com
_________________________________________________________________
facebook : https://www.facebook.com/satitkkuanuban
_________________________________________________________________