• ...

    กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพมุ่งสู่การสร้างนวัตกร

    โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา จัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ PLC : Professional Learning Community โดยอาจารย์ประภาพร จันทะบุรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ เป็นประธาน อาจารย์สุขุมา เอการัมย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและพี่เลี้ยง ใ..