รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2563
3 ธันวาคม 2564
รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2563
 
ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ได้กำหนดให้มีรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นการยกย่อง สนับสนุน ส่งเสริม สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นและเป็นแบบอย่างที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์การพิจารณาผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2563 บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้พิจารณาเห็นชอบผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2563 เรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏว่ามีบุคคลที่ได้รับการคัดเลือก ดังนี้ (ตามประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 46/2564)