กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพมุ่งสู่การสร้างนวัตกร
1 มีนาคม 2564

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา จัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ PLC : Professional Learning Community โดยอาจารย์ประภาพร จันทะบุรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ เป็นประธาน อาจารย์สุขุมา เอการัมย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและพี่เลี้ยง ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษาสร้างสรรค์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายนานาชาติ  ได้ทำหน้าที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดา ศิลาน้อย ได้ให้เกียรติทำหน้าที่เป็นผู้สังเกตการ และคณะผู้บริหาร คณาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา ได้นำเสนอ ร่วมแลกเปลี่ยน และรับฟังขอเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาและพี่เลี้ยงเพื่อพัฒนาการจัดทำแผนนวัตกรต่อไป