ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง
16 มีนาคม 2564

16 มีนาคม 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา นำโดย อ.ประภาพร จันทะบุรม  รองผู้อำนวยการฯ อ.สุขุมา เอการัมย์ ผู้อำนวยการฯฝ่ายวิชาการและวิจัย และบุคลากร ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 10 คน  ซึ่งการเข้าศึกษาดูงานมีวัตถุประสงค์คือการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมการเล่านิทานและกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย เพื่อนำไปเป็นต้นแบบในการจัดกิจกรรมต่อไป