ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
11 มีนาคม 2564

วันที่ 11 มีนาคม 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา โดยอาจารย์ประภาพร จันทะบุรม รองผู้อำนวยการฯ และคณะผู้บริหารได้ร่วมต้อนรับ คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ได้เข้าศึกษาดูงานนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย โดยรองผู้อำนวยการฯและผู้ช่วยฝ่ายต่างๆ ได้นำเสนอข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน การใช้นวัตกรรมในการจัดการศึกษา และได้ร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีของโรงเรียน จากนั้นได้นำคณะศึกษาดูงานชมกิจกรรมเปิดบ้านสาธิตอนุบาล