สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่งมอบเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอัตโนมัติ
12 พฤศจิกายน 2563
12 พฤศจิกายน 2563 คุณยุภาพร ทองน้อย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ได้ทำการส่งมอบเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอัตโนมัติ (Face recognition temperature detection) เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจคัดกรองนักเรียน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และไวรัส RSV โดย อ.ประภาพร จันทะบุรม รักษาการแทน รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เป็นตัวแทนรับมอบ ทางโรงเรียนขอขอบคุณ รศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้