ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
13 พฤศจิกายน 2563

13 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา นำโดย อ.ประภาพร จันทะบุรม รักษาการแทน รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร(ปฐมวัยและประถมศึกษา) โดย ผศ.ดร.สุดากาญจน์ ปัทมดิลก ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยที่ปรึกษา และคณาจารย์ ซึ่งในการเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบรูณาการการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนระดับประถมวัยของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น