ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566
3 มีนาคม 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

ไฟล์ประกาศ

ให้ผู้ปกครองมารับเอกสารและสมัครเรียน IEC ภายในวันที่ 16-17 มีนาคม 2566 เท่านั้น