การชำระค่าบำรุงการศึกษา อนุบาล 2 ประจำปีการศึกษา 2566 (เทอมต้น)
13 มีนาคม 2566

การชำระค่าบำรุงการศึกษา อนุบาล 2 ประจำปีการศึกษา 2566 (เทอมต้น)

     ขั้นที่  1.ให้ผู้ปกครองคลิกชำระจ่ายค่าเทอม

              - 1) จากนั้นเลือก ภาคต้น ปีการศึกษา 2566 

              - 2) กรอกรหัสนักเรียน แล้วคลิกที่ชื่อนักเรียน จากนั้นสแกน Qr Code ชำระเงินผ่านแอพลิเคชันธนาคาร 

                     และพิมพ์หลักฐานการชำระเงินมายื่นในวันมอบตัว (25 มีนาคม 2566)                 

                              

       

     ขั้นที่  2.ให้ผู้ปกครองคลิกภาพเพื่อกรอกข้อมูลนักเรียน

               -1) ผู้ปกครองกรอก รหัสนักเรียน เลขบัตรประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด ของนักเรียน 

              -2) เมื่อกรอกข้อมูลนักเรียนและอัฟโหลดรูปภาพผู้ปกครองเรียบร้อยแล้ว กดพิมพ์เอกสาร เพื่อนำมายื่นในวันมอบตัว  (25 มีนาคม 2566)