มอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562
24 กุมภาพันธ์ 2564

วันพุธ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา จัดพิธีมอบเกียรติบัตร นักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 โดยประธานในพิธีคือ อาจารย์ประภาพร จันทะบุรม รองผู้อำนวยการฯ อาจารย์อังคณาวรรณ ธรรมา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯฝ่ายบริหารและพัฒนาบุคลากร อาจารย์สุขุมา เอการัมย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย อาจารย์อินทร์ตรอง นิตยโรจน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักเรียนและองค์กรสัมพันธ์ และอาจารย์ศิริวรรณ เปรมมะวัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯฝ่ายพัฒนาบุคลิกภาพและความเป็นสากล ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนใน ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้