กิจกรรมศึกษาสัญจรแหล่งเรียนรู้แปลงนาข้าว
17 พฤศจิกายน 2563

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 และอนุบาล 2 ได้เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาสัญจร ในครั้งนี้นักเรียนได้ลงพื้นที่ศึกษาในแหล่งเรียนรู้แปลงนาข้าวของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กิจกรรมศึกษาสัญจรเป็นรูปแบบกิจกรรมหนึ่งที่สามารถพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย เพราะเป็นการเรียนรู้ที่เด็กได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง เป็นการเปลี่ยนแปลงสถานที่เรียนรู้เพื่อเปิดโลกทัศน์ เกิดความสุข ความสนุกสนาน ความกระตือรือร้น และตอบสนองธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็กได้อย่างแท้จริง อันจะนำไปสู่การส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านต่อไป