• ...

  กิจกรรมวันมาฆบูชา

  กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปีการศึกษา 2563  วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา ได้จัดกิจกรรมวันมาฆบูชาเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมได้ร่วมกิจกรรมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และส่งเสริมให้นักเรียนปฎิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไ..

 • ...

  มอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562

  วันพุธ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา จัดพิธีมอบเกียรติบัตร นักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 โดยประธานในพิธีคือ อาจารย์ประภาพร จันทะบุรม รองผู้อำนวยการฯ อาจารย์อังคณาวรรณ ธรรมา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯฝ่ายบริหารและพัฒนาบุคลากร อาจารย์สุขุมา เอการัมย์ ผู้ช่วยผู้อ..

 • ...

  กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ และพิธีถวายราชสักการะ

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษาจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ และพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2563 มีการจัดพิธีถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล..

 • ...

  กิจกรรมศึกษาสัญจรแหล่งเรียนรู้แปลงนาข้าว

  วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 และอนุบาล 2 ได้เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาสัญจร ในครั้งนี้นักเรียนได้ลงพื้นที่ศึกษาในแหล่งเรียนรู้แปลงนาข้าวของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กิจกรรมศึกษาสัญจรเป็นรูปแบบกิจกรรมหนึ่งที่สามารถพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย เพราะเป็นการเรียนรู้ที่เด็..

 • ...

  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

  13 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา นำโดย อ.ประภาพร จันทะบุรม รักษาการแทน รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร(ปฐมวัยและประถมศึกษา) โดย ผศ.ดร.สุดากาญจน์ ปัทมดิลก ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยที่ปรึกษา และคณ..

 • ...

  กิจกรรมไหว้ครู แบบ New Normal

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา จัดกิจกรรมไหว้ครู แบบ New Normal โดยจัดกิจกรรมแยกของแต่ละห้องเรียน ตามมาตรการการควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส Covid-19 ในวันที่ 30,31 กรกฎาคม 2563 โดยกิจกรรมเริ่มจากอาจารย์ประจำชั้นนำนักเรียนสวดมนต์ไหว้พระ นักเรียนกล่าวคำบูชาพระคุณครู นักเรียนกล่าวค..

 • ...

  พิธีถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 10

  รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล อัญเชิญพานพุ่มถวายราชสักการะ ร่วมขับร้องเพลงสรรเสริญพ..

 • ...

  รับการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2562

  วันที่ 22 มิถุนายน 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษาได้รับการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 คณะผู้ประเมิน นำทีมโดย ผศ.ดร.จตุภูมิ เขตจัตุรัส รศ.ดร.อังคณา ตุงคะสมิต อ.อาพร ตรีสูน และ อ.วันชัย จันทการกุล เพื่อเป็นการทบทวนเป้าหมายสะท้อนผลการดำเนินงาน สะท้อนจุดแข็ง และแนวทาง ใ..