เปลี่ยนแปลงรูปแบบการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน อนุบาล 1 โดยใช้ระบบการประชุมออนไลน์
18 พฤษภาคม 2564

  ประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลง กำหนดการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา 
            เรียนผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เดิมกำหนดการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนสาธิตฯ ได้กำหนดจัดขึ้น ณ ลานเพลิน อาคารอนุบาล 1 ในวันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564 ภาคเช้า เฉพาะนักเรียนชาย และภาคบ่ายนักเรียนหญิง
            เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการป้องการการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าว โรงเรียนจึงปรับเปลี่ยนวิธีการปฐมนิเทศผู้ปกครอง เป็นรูปแบบการประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom ในวันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 น.  พร้อมกันทั้งนักเรียนชายและนักเรียนหญิง ทั้งนี้ได้แนบกำหนดการและวิธีการเข้าประชุมออนไลน์เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถเข้าประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                    

                    

 

                          Join Zoom Meeting
                          https://kku-th.zoom.us/j/92664469701?pwd=SmNxMUhuMkQ3SC9FaEt5RkFyL0l4UT09

                          Meeting ID: 926 6446 9701
                          Passcode: 003381