การมอบตัวนักเรียนอนุบาล 2 ในระบบออนไลน์
11 พฤษภาคม 2564

การมอบนักเรียนอนุบาล 2 ในระบบออนไลน์

                  ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการป้องการการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าว โรงเรียนจึงปรับเปลี่ยนวิธีการมอบตัวนักเรียน ในปีการศึกษา 2564 เป็นระบบออนไลน์ ซึ่งจะเปิดระบบให้ผู้ปกครองสามารถดำเนินการมอบตัวได้ตั้งแต่วันที่ 14 - 18 พฤษภาคม 2564 โดยในการรายงานตัวผู้ปกครองจำเป็นต้องใช้หลักฐาน 4 อย่าง คือ

                    1. หลักฐานสลิปการชำระค่าบำรุงการศึกษา 
                    2.
หลักฐานสลิปการชำระค่าบำรุงสมาคมผู้ปกครองและครู  
                    3. หลักฐานสลิปการชำระค่าประกันอุบัติเหตุ
                    4. หลักฐานสลิปการชำระค่าเรียนดนตรี (ตามความสมัครใจ)

                    

โดยให้ผู้ปกครองดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

                 1.เตรียมหลักฐานการชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังรายการต่อไปนี้ 

                      

                2.เข้าระบบมอบตัวเข้าศึกษาในระดับชั้นอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2564 เพื่อแนบหลักฐานการมอบตัว (14 - 18 พฤษภาคม 2564)

                               

                3.เมื่อท่านดำเนินการครบทุกขั้นตอนแล้ว ทางโรงเรียนฯจะดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานตามรายการต่างๆ ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ที่หน้าเว็บไซต์ของโรงเรียน