ตารางการรับเอกสารมอบตัวนักเรียนอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2564
26 เมษายน 2564

เรียน  ผู้ปกครองนักเรียนอนุบาล 2  ปีการศึกษา  2564  ทุกท่าน

ด้วยสถานการณ์โควิด-19   เพื่อลดความแออัดและเว้นระยะห่างทางโรงเรียนจึงได้จัดตารางการรับเอกสารมอบตัวสำหรับนักเรียนอนุบาล 2  ตามตารางดังนี้

                           ตารางการรับเอกสารมอบตัวนักเรียนอนุบาล 2  ประจำปีการศึกษา  2564

วัน/เดือน/ปี

เวลา

ห้อง

หมายเหตุ

26 เมษายน 2564

09.00-12.00 น.

อนุบาล 2/1,  อนุบาล 2/2

 

26 เมษายน 2564

13.00-15.00 น.

อนุบาล 2/3,  อนุบาล 2/4

 

27 เมษายน 2564

09.00-12.00 น.

อนุบาล 2/5,  อนุบาล 2/6

 

27 เมษายน 2564

13.00-15.00 น.

อนุบาล 2/7

 

 

หมายเหตุ :   เลื่อนวันมอบตัวจากวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 เป็นวันศุกร์ที่  14  พฤษภาคม  2564