พิธีมอบวุฒิบัตร นักเรียนชั้นอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2563
18 มีนาคม 2564

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา จัดพิธีมอบวุฒิบัตร นักเรียนชั้นอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2563 โดยมี อ.ประภาพร จันทะบุรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ ฝ่ายอนุบาลศึกษา เป็นประธานในพิธีได้กล่าวเปิดและให้โอวาท และคณะผู้บริหาร อ.อังคณาวรรณ ธรรมา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯฝ่ายบริหารและพัฒนาบุคลากร อ.สมกลม บุญมี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ อ.อินทร์ตรอง นิตยโรจน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ฝ่ายพัฒนานักเรียนและองค์กรสัมพันธ์ และอ.ศิริวรรณ เปรมมะวัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯฝ่ายพัฒนาบุคลิกภาพและความเป็นสากล มอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนในครั้งนี้