วีดิทัศน์ปฐมนิเทศ 2564
31 พฤษภาคม 2564

การปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2564

 

สำหรับผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล 1 

 

 

สำหรับผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล 2