แบบสำรวจผู้ปกครองเพื่อเตรียมการเปิดภาคเรียน
18 พฤษภาคม 2564

แบบสำรวจผู้ปกครองเพื่อเตรียมการเปิดภาคเรียน 
ขอความกรุณาผู้ปกครอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ความร่วมมือในการกรอกแบบสำรวจเพื่อเตรียมการเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2564
ในแบบฟอร์มที่แนบมาด้วยนี้
https://kku.world/j1krn