• ...

  มอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562

  วันพุธ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา จัดพิธีมอบเกียรติบัตร นักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 โดยประธานในพิธีคือ อาจารย์ประภาพร จันทะบุรม รองผู้อำนวยการฯ อาจารย์อังคณาวรรณ ธรรมา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯฝ่ายบริหารและพัฒนาบุคลากร อาจารย์สุขุมา เอการัมย์ ผู้ช่วยผู้อ..

 • ...

  กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ และพิธีถวายราชสักการะ

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษาจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ และพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2563 มีการจัดพิธีถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล..

 • ...

  กิจกรรมศึกษาสัญจรแหล่งเรียนรู้แปลงนาข้าว

  วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 และอนุบาล 2 ได้เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาสัญจร ในครั้งนี้นักเรียนได้ลงพื้นที่ศึกษาในแหล่งเรียนรู้แปลงนาข้าวของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กิจกรรมศึกษาสัญจรเป็นรูปแบบกิจกรรมหนึ่งที่สามารถพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย เพราะเป็นการเรียนรู้ที่เด็..

 • ...

  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

  13 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา นำโดย อ.ประภาพร จันทะบุรม รักษาการแทน รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร(ปฐมวัยและประถมศึกษา) โดย ผศ.ดร.สุดากาญจน์ ปัทมดิลก ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยที่ปรึกษา และคณ..

 • ...

  กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนเพื่อสร้างนวัตกรยุคดิจิทัล

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา จัดการศึกษาภายใต้วิสัยทัศน์ เป็นโรงเรียนต้นแบบผลิตนักเรียนที่มีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างนวัตกรยุคดิจิทัล และร่วมผลิตครูมืออาชีพ ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรให้มีความรู้เท่าทันวิทยาการปัจจุบันและในอนาคตอย่างมืออาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นฐาน &nb..

 • ...

  งานมหกรรมวิชาการ “เปิดโลกปฐมวัย สานสายใย ไทเมืองขอน 63”

  วันที่ 23 กันยายน 2563 อาจารย์ประภาพร จันทะบุรม รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ ร่วมลงนามในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านการศึกษาปฐมวัย (MOU) ในงานมหกรรมวิชาการ “เปิดโลกปฐมวัย สานสายใย ไทเมืองขอน 63” โดยศึกษาธิการจ..

 • ...

  กิจกรรมไหว้ครู แบบ New Normal

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา จัดกิจกรรมไหว้ครู แบบ New Normal โดยจัดกิจกรรมแยกของแต่ละห้องเรียน ตามมาตรการการควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส Covid-19 ในวันที่ 30,31 กรกฎาคม 2563 โดยกิจกรรมเริ่มจากอาจารย์ประจำชั้นนำนักเรียนสวดมนต์ไหว้พระ นักเรียนกล่าวคำบูชาพระคุณครู นักเรียนกล่าวค..

 • ...

  พิธีถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 10

  รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล อัญเชิญพานพุ่มถวายราชสักการะ ร่วมขับร้องเพลงสรรเสริญพ..

 • ...

  สมาคมผู้ปกครองฯ มอบหน้ากากอนามัยให้โรงเรียนสาธิตฯ

  สมาคมผู้ปกครองฯ มอบหน้ากากอนามัยให้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา  คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) นำโดย ผศ.นพ.เสริมศักดิ์ สุมานนท์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) ได้มอบหน้ากากอนามัย ให้อา..