• ...

  วีดิทัศน์ปฐมนิเทศ 2564

  การปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2564   สำหรับผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล 1      สำหรับผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล 2   ..

 • ...

  แบบสำรวจผู้ปกครองเพื่อเตรียมการเปิดภาคเรียน

  แบบสำรวจผู้ปกครองเพื่อเตรียมการเปิดภาคเรียน  ขอความกรุณาผู้ปกครอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ความร่วมมือในการกรอกแบบสำรวจเพื่อเตรียมการเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2564 ในแบบฟอร์มที่แนบมาด้วยนี้ https://kku.world/j1krn ..

 • ...

  การมอบตัวนักเรียนอนุบาล 2 ในระบบออนไลน์

  การมอบนักเรียนอนุบาล 2 ในระบบออนไลน์                   ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการป้องการการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าว โรงเรียนจึงปรับเปลี่ยนวิธีการมอบตัวนักเรียน ในปีการศึกษา 2564 เป็น..

 • ...

  พิธีมอบวุฒิบัตร นักเรียนชั้นอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2563

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา จัดพิธีมอบวุฒิบัตร นักเรียนชั้นอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2563 โดยมี อ.ประภาพร จันทะบุรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ ฝ่ายอนุบาลศึกษา เป็นประธานในพิธีได้กล่าวเปิดและให้โอวาท และคณะผู้บริหาร อ.อังคณาวรรณ ธรรมา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯฝ่ายบริหารและพัฒนาบุคลากร ..

 • ...

  กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพมุ่งสู่การสร้างนวัตกร

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา จัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ PLC : Professional Learning Community โดยอาจารย์ประภาพร จันทะบุรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ เป็นประธาน อาจารย์สุขุมา เอการัมย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและพี่เลี้ยง ใ..