คณะผู้บริหาร โรงเรียนสาธิตฯ ฝ่ายอนุบาลศึกษา ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9 กุมภาพันธ์ 2565

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะฯ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย นายสุกิจ ศิรินรกุล ประธานคณะกรรมการฯ พร้อมด้วย นายประยูร อังสนันท์ ที่ปรึกษาฯ และคณะกรรมการ นายอุฤทธิ์ ศรีหนองโคตร, นายชัยชาญ วรนิทัศน์, นายสุริยะ ตันติวิวัฒน์, ศ.ดร.สุพจน์ หารหนองบัว, รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อรับทราบสถานาการณ์ในปัจจุบันของคณะศึกษาศาสตร์พร้อมร่วมพูดคุยหาแนวทางสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินการในด้านต่างๆ โดยในครั้งนี้ รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และ รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร ร่วมนำเสนอข้อมูลพื้นฐานของคณะฯ และการบริหารงานต่างๆ ที่ผ่านมารวมถึงแนวทางในอนาคตของคณะฯ และหลังจากร่วมพูดคุยแล้วคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ เดินทางไปเยี่ยมชมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา