พิธีทอดถวายผ้าป่าสร้างโรงพยาบาลและทำบุญโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฝ่ายอนุบาลศึกษา)
16 พฤศจิกายน 2564

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฝ่ายอนุบาลศึกษา) จัดพิธีทอดถวายผ้าป่าสามัคคีสร้างโรงพยาบาล และพิธีทำบุญโรงเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฝ่ายอนุบาลศึกษา) โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี และ หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม เจ้าอาวาสวัดป่าห้วยกุ่ม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย ผศ.นพ.ธรา ธรรมโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ ผศ.ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ ผศ.ดร.ปิยะวัชร ฝอยทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษฏ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ศ.ดร.ละออศรี เสนาะเมือง คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ รศ.ดร.ลำปาง แม่นมาตย์ คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ อ.ประภาพร จันทะบุรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ ฝ่ายอนุบาลศึกษา เป็นประธานในพิธีได้กล่าวเปิดและให้โอวาท และคณะผู้บริหาร อ.อังคณาวรรณ ธรรมา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯฝ่ายบริหารและพัฒนาบุคลากร อ.สมกลม บุญมี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ อ.อินทร์ตรอง นิตยโรจน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ฝ่ายพัฒนานักเรียนและองค์กรสัมพันธ์ และอ.ศิริวรรณ เปรมมะวัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯฝ่ายพัฒนาบุคลิกภาพและความเป็นสากล คณาจารย์ บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง ตลอดจนพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมในพิธี ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฝ่ายอนุบาลศึกษา) ซึ่งยอดปัจจัยในการอนุโมทนาบุญทอดถวายผ้าป่าสามัคคีสร้างโรงพยาบาล รวมจำนวนเงิน 249,999 บาท

สำหรับ พิธีทำบุญโรงเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฝ่ายอนุบาลศึกษา) จัดขึ้นในเวลา 07.00 น. มีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป และพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นเวลา 08.30 น. เป็นพิธีทอดถวายผ้าป่าสามัคคีสร้างโรงพยาบาล เพื่อสมทบทุนในการสร้างและพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยพิธีทำบุญและพิธีทอดถวายผ้าป่าสามัคคีดังกล่าว จัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งผู้เข้าร่วมงานต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาระหว่างร่วมพิธี และได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม

ข่าว: ณัฐวุฒิ จารุวงศ์