ขอสำรวจข้อมูลสิทธิ์สวัสดิการเพื่อให้บุตรเข้าเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับอนุบาลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
15 ตุลาคม 2564

              ตามที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  จะดำเนินการรับนักเรียนเข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับอนุบาลศึกษา  ประจำปีการศึกษา  2565 นั้น    เพื่อให้การดำเนินการด้านการรับนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนสาธิตฯเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้  จึงใคร่ขอความร่วมมือจากบุคลากรในหน่วยงานของท่านที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ   พนักงานเงินงบประมาณแผ่นดิน และพนักงานงบประมาณเงินรายได้  ที่มีบุตรธิดาเกิดระหว่างวันที่  1  มิถุนายน  2560 – 31 พฤษภาคม 2561  จะต้องเป็นบุตรโดยสายเลือดเท่านั้น  โดยกรอกข้อมูลเพื่อยืนยันการขอใช้สิทธิ์ดังกล่าวตามแบบฟอร์มเอกสารหมายเลข 1 และ 2 สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ https://kd.satit.kku.ac.th/ ทั้งนี้ ขอให้ท่านส่งเอกสารดังต่อไปนี้

  1. เอกสารหมายเลข 1
  2. เอกสารหมายเลข 2
  3. สำเนาสูติบัตรบุตรที่จะเข้าศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
  4. สำเนาทะเบียนบิดาหรือมารดา (ผู้ขอใช้สิทธิ์)  จำนวน 1 ฉบับ
  5. สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการลูกจ้างประจำ พนักงานเงินงบประมาณแผ่นดิน พนักงานงบประมาณเงินรายได้ (ผู้ขอใช้สิทธิ์) จำนวน 1 ฉบับ

ส่งกลับคืนมาที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2564  เพื่อทางโรงเรียนจะได้สรุปจำนวนของผู้ใช้สิทธิ์เพื่อจัดทำประกาศรับสมัครต่อไป

                อนึ่ง เพื่อมิให้เกิดความซ้ำซ้อนของจำนวนผู้ใช้สิทธิ์ในกรณีที่ บิดา มารดา เป็นผู้มีสิทธิ์สวัสดิการให้บุตร– ธิดาเข้าเรียนได้ทั้งคู่   ขอให้คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แจ้งความประสงค์เสนอชื่อบุตรเพื่อเข้าศึกษา

ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับอนุบาลศึกษา ประจำปีการศึกษา  2565  สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณกัลยาภัสร์    คำยา หมายเลขโทรศัพท์ 043 - 202417                หมายเลขภายใน 45591