• ...

  วันทำบุญประจำปีสาธิตอนุบาล 13 กันยายน 2564

  วันที่ 13 กันยายน 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา ได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีวันทำบุญประจำปีสาธิตอนุบาล ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา และผู้เข้าร่วมพิธีนำโดย รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษา..

 • ...

  วีดิทัศน์ปฐมนิเทศ 2564

  การปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2564   สำหรับผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล 1      สำหรับผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล 2   ..

 • ...

  แบบสำรวจผู้ปกครองเพื่อเตรียมการเปิดภาคเรียน

  แบบสำรวจผู้ปกครองเพื่อเตรียมการเปิดภาคเรียน  ขอความกรุณาผู้ปกครอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ความร่วมมือในการกรอกแบบสำรวจเพื่อเตรียมการเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2564 ในแบบฟอร์มที่แนบมาด้วยนี้ https://kku.world/j1krn ..

 • ...

  การมอบตัวนักเรียนอนุบาล 2 ในระบบออนไลน์

  การมอบนักเรียนอนุบาล 2 ในระบบออนไลน์                   ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการป้องการการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าว โรงเรียนจึงปรับเปลี่ยนวิธีการมอบตัวนักเรียน ในปีการศึกษา 2564 เป็น..