• ...

  การมอบตัวนักเรียนอนุบาล 2 ในระบบออนไลน์

  การมอบนักเรียนอนุบาล 2 ในระบบออนไลน์                   ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการป้องการการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าว โรงเรียนจึงปรับเปลี่ยนวิธีการมอบตัวนักเรียน ในปีการศึกษา 2564 เป็น..

 • ...

  ประกาศงดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน และคืนเงินค่าเรียนภาคฤดูร้อน

  ประกาศงดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับการคืนเงินค่าเรียนภาคฤดูร้อน โรงเรียนจะดำเนินการคืนเงินส่วนที่เหลือให้กับผู้ปกครอง โดยผู้ปกครองกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มตามลิงก์ภายในวันที่ 19-21 เมษายน 2564  และทางโรงเรียน จะดำเนินการโอนเงินคืนในระหว่างวันที่ 22-24 ..

 • ...

  พิธีมอบวุฒิบัตร นักเรียนชั้นอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2563

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา จัดพิธีมอบวุฒิบัตร นักเรียนชั้นอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2563 โดยมี อ.ประภาพร จันทะบุรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ ฝ่ายอนุบาลศึกษา เป็นประธานในพิธีได้กล่าวเปิดและให้โอวาท และคณะผู้บริหาร อ.อังคณาวรรณ ธรรมา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯฝ่ายบริหารและพัฒนาบุคลากร ..

 • ...

  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่

  16 มีนาคม 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา นำโดย อ.ประภาพร จันทะบุรม รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายอนุบาลศึกษา อ.สุขุมา เอการัมย์ ผู้อำนวยการฯฝ่ายวิชาการและวิจัย อ.อังคณาวรรณ ธรรมา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริหารและพัฒนาบุคลากร อ.ศิริวรรณ เปรมมะวัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ฝ่ายพัฒนาบ..

 • ...

  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง

  16 มีนาคม 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา นำโดย อ.ประภาพร จันทะบุรม  รองผู้อำนวยการฯ อ.สุขุมา เอการัมย์ ผู้อำนวยการฯฝ่ายวิชาการและวิจัย และบุคลากร ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 10 คน  ซึ่งการเข้าศึกษาดูงานมีว..

 • ...

  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

  วันที่ 11 มีนาคม 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา โดยอาจารย์ประภาพร จันทะบุรม รองผู้อำนวยการฯ และคณะผู้บริหารได้ร่วมต้อนรับ คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ได้เข้าศึกษาดูงานนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย โดยรองผู้อำนวยการฯและผู้ช่..

 • ...

  กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพมุ่งสู่การสร้างนวัตกร

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา จัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ PLC : Professional Learning Community โดยอาจารย์ประภาพร จันทะบุรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ เป็นประธาน อาจารย์สุขุมา เอการัมย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและพี่เลี้ยง ใ..

 • ...

  กิจกรรมวันมาฆบูชา

  กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปีการศึกษา 2563  วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา ได้จัดกิจกรรมวันมาฆบูชาเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมได้ร่วมกิจกรรมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และส่งเสริมให้นักเรียนปฎิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไ..