วันทำบุญประจำปีสาธิตอนุบาล 13 กันยายน 2564
13 กันยายน 2564
วันที่ 13 กันยายน 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา ได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีวันทำบุญประจำปีสาธิตอนุบาล
ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา และผู้เข้าร่วมพิธีนำโดย รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผศ.กาญจนา ดาราศักดิ์ ที่ปรึกษาด้านโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร อาจารย์สุเนตร ศรีบุญเลิศ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ผศ.สุภาภรณ์ ประสานพานิช รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น อาจารย์ประภาพร จันทะบุรม รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายอนุบาลศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์ และบุคลากร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา ได้ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตร โดยมี พระอาจารย์ธนิตศักดิ์ สัทธาธิโก เจ้าอาวาส วัดป่าทองหนุนธรรมมาราม และคณะสงฆ์จำนวน 5 รูป ออกรับบิณฑบาต กล่าวสัมโมทนียกถา และเจริญพระพุทธมนต์