• ...

  การชำระค่าใช้จ่ายการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

  ขออนุญาตแจ้งประชาสัมพันธ์ การชำระค่าใช้จ่ายการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 พร้อมรายละเอียดขั้นตอนการชำระผ่าน QR-Code ตามภาพประกอบข้างต้น โดยกำหนดให้ชำระ ระหว่างวันที่ 6-30 พฤศจิกายน 2564 โดยทางโรงเรียนจะแจกใบเสร็จรับเงิน ฉบับจริง (สีชมพู) ให้แก่นักเรียน ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป..

 • ...

  วันทำบุญประจำปีสาธิตอนุบาล 13 กันยายน 2564

  วันที่ 13 กันยายน 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา ได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีวันทำบุญประจำปีสาธิตอนุบาล ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา และผู้เข้าร่วมพิธีนำโดย รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษา..

 • ...

  วีดิทัศน์ปฐมนิเทศ 2564

  การปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2564   สำหรับผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล 1      สำหรับผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล 2   ..

 • ...

  แบบสำรวจผู้ปกครองเพื่อเตรียมการเปิดภาคเรียน

  แบบสำรวจผู้ปกครองเพื่อเตรียมการเปิดภาคเรียน  ขอความกรุณาผู้ปกครอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ความร่วมมือในการกรอกแบบสำรวจเพื่อเตรียมการเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2564 ในแบบฟอร์มที่แนบมาด้วยนี้ https://kku.world/j1krn ..