กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนเพื่อสร้างนวัตกรยุคดิจิทัล
30 ตุลาคม 2563

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา จัดการศึกษาภายใต้วิสัยทัศน์ เป็นโรงเรียนต้นแบบผลิตนักเรียนที่มีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างนวัตกรยุคดิจิทัล และร่วมผลิตครูมืออาชีพ ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรให้มีความรู้เท่าทันวิทยาการปัจจุบันและในอนาคตอย่างมืออาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นฐาน

          ซึ่งในการจัดประสบการณ์เรียนรู้ในชั้นเรียนได้มีการบูรณาการแผนการจัดการเรียนรู้นวัตกรเพื่อให้ผู้เรียนได้มีหลักการและแนวคิดของนวัตกรที่สามารถใช้สื่อหรือเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาได้ตามวัย รวมทั้งเป็นการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การอบรม การสืบสานวัฒนธรรมและสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ สร้างองค์ความรู้อันเกิดจากสภาพแวดล้อมทางสังคม สถาบันครอบครัวเป็นหน่วยทางสังคมที่มีความสำคัญมากที่สุดในการส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับทางโรงเรียน เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนในการสร้างนวัตกรยุคดิจิทัล

          ดังนั้นทางโรงเรียนฯจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ โดยให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้ร่วมกันออกแบบ สร้างสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เพื่อจัดแสดงนิทรรศการงาน เป็นต้นแบบของสิ่งประดิษฐ์ที่จะสร้างแนวคิดและแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนที่เข้าชม ในกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนเพื่อสร้างนวัตกรยุคดิจิทัล “สุดยอดนักนวัตกรจิ๋ว” ประจำปี 2563 

           ซึ่งมีผู้ปกครองและนักเรียนส่งสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมจัดแสดง ดังรายชื่อต่อไปนี้ 1.ด.ญ.เมลดา ชะเอม  ชื่อผลงาน ลูกแก้วเขาวงกต  2.ด.ช.ธนภัทร รัตนขจรจิตต์ ชื่อผลงาน  เรือเก็บขยะ 3.ด.ช.ปุญญโชค ภิรมย์ไชย ชื่อผลงาน ที่กันลื่น   4. ด.ช.จตุรภัทร พัฒนากูล ชื่อผลงาน บ้านเก็บความเย็น  5. ด.ช.พิรชัช ตัณฑิกุล   ชื่อผลงาน  เครื่องกดขนม  6.ด.ญ.อัญญาณัฎฐ์ จิระพรกุล ชื่อผลงาน The shadow on the moon 7. ด.ช.เปรมปีร์ติ พงษ์อินทร์วงศ์ ชื่อผลงาน  รถพลังงานไฟฟ้าและแสงอาทิตย์ 8. ด.ช.ธนภัทร สันทูลทัต ชื่อผลงาน ตู้ปลาของน้องปกป้อง 9. ด.ช.ชัยวิวัฒน์ ไชยเลี้ยว ชื่อผลงาน  โต๊ะอ่านหนังสืออัจฉริยะ  10. ด.ญ.ชัญญาพัทธ์ สินสุวรรณรักษ์ ชื่อผลงาน ต้นคริต์สมาส มหัศจรรย์ 11. ด.ช.ณัฏฐกิตติ์ จันทนฤมาน ชื่อผลงาน กระทงน้อย...ลอยนะ 12. ด.ช.ตุลยวัฒน์ สุวรรณ์ ชื่อผลงาน ปืนกระดาษแสนสนุก 13.ด.ญ.รัชรินทร์ อินทร์ฉ่ำ ชื่อผลงาน  กล่องกิจกรรมผจญภัย 14.ด.ช. ปราชญ์ หาญโสภา ชื่อผลงานเครื่องบินโซล่าเซลล์ 15. ด.ช.กันตพีร์ ชนาภัทรภณ ชื่อผลงาน  รถไฟใส่ของ 16. ด.ช.ชวิศ คำควร ชื่อผลงาน ตู้อบ UV ฆ่าเชื้อ โควิด-19