กิจกรรมไหว้ครู แบบ New Normal
31 กรกฎาคม 2563

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา จัดกิจกรรมไหว้ครู แบบ New Normal โดยจัดกิจกรรมแยกของแต่ละห้องเรียน ตามมาตรการการควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส Covid-19 ในวันที่ 30,31 กรกฎาคม 2563 โดยกิจกรรมเริ่มจากอาจารย์ประจำชั้นนำนักเรียนสวดมนต์ไหว้พระ นักเรียนกล่าวคำบูชาพระคุณครู นักเรียนกล่าวคำสัญญานักเรียนมอบ กรวยธูปเทียนดอกไม้ ไหว้คุณครู และร่วมกันร้องเพลงพระคุณที่สาม เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์ ได้ฝึกปฏิบัติรับผิดชอบรู้หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายต่อครูอาจารย์ ให้นักเรียนมีส่วนร่วมอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย และส่งเสริมให้นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ณ ห้องเรียนอนุบาล 1 และอนุบาล 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา