สมาคมผู้ปกครองฯ มอบหน้ากากอนามัยให้โรงเรียนสาธิตฯ
15 กรกฎาคม 2563

สมาคมผู้ปกครองฯ มอบหน้ากากอนามัยให้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา 
คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) นำโดย ผศ.นพ.เสริมศักดิ์ สุมานนท์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) ได้มอบหน้ากากอนามัย ให้อาจารย์ บุคลากร และนักเรียน ในการนี้คณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตฯ นำโดย อ.ประภาพร จันทะบุรม รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา อ.อังคณาวรรณ ธรรมมา รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาบุคลากร อ.อินทร์ตรอง นิตยโรจน์  รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักเรียนและองค์กรสัมพันธ์ และ อ.ศิริวรรณ เปรมมะวัฒน์ รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาบุคลิกภาพและความเป็นสากล เป็นตัวแทนอาจารย์และบุคลากร รับมอบ