รับการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2562
22 มิถุนายน 2563

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษาได้รับการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 คณะผู้ประเมิน นำทีมโดย ผศ.ดร.จตุภูมิ เขตจัตุรัส รศ.ดร.อังคณา ตุงคะสมิต อ.อาพร ตรีสูน และ อ.วันชัย จันทการกุล เพื่อเป็นการทบทวนเป้าหมายสะท้อนผลการดำเนินงาน สะท้อนจุดแข็ง และแนวทาง ในการพัฒนาโรงเรียน ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านและขอน้อมรับผลการประเมิน และจะนำคำแนะนำมาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้สูงขึ้นต่อไป