กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
14 สิงหาคม 2563

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 ในวันศุกร์ ที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 - 11.00 น. โดยจัดกิจกรรมโดยการเว้นระยะห่าง และจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมในแต่ระรอบ ตามมาตรการการควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส Covid-19 โดยแยกกิจกรรมระดับอนุบาล 1 และระดับอนุบาล 2 โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น และนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา เริ่มกิจกรรมโดยตัวแทนนักเรียน คุณวุฒิชัย ฉัตรชัยพลรัตน์ สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) อาจารย์ประภาพร จันทะบุรม รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา คุณณัฐธีราพร ว่องกลกิจศิลป์ ประธานชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) คุณณัฐกร เยาวศรีสุวรรณ คุณพรเพ็ญ เผ่าเมืองชล คุณชุติมา อรรคธรรม สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วางพานพุ่มเงิน พุ่มทอง ตามลำดับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานในพิธี ถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มทอง พุ่มเงิน เปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายความเคารพ หน้าพระฉายาลักษณ์ กล่าวนำถวายพระพรชัยมงคล ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีพระแม่ไทย แล้วถวายความเคารพ จากนั้นร้องเพลงอิ่มอุ่นเพื่อเป็นการส่งความรักไปให้แม่ของทุกคน จากนั้นเป็นพิธีมอบทุนอาหารกลางวัน โดย คุณณัฐธีราพร ว่องกลกิจศิลป์ ประธานชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น มอดินแดง จำนวณ 15,000 บาท คุณพรเพ็ญ เผ่าเมืองชล คุณชุติมา อรรคธรรม ตัวแทนสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวณ 15,000 บาท และคุณวุฒิชัย ฉัตรชัยพลรัตน์ นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวณ 15,000 บาท โดยมีอาจารย์ประภาพร จันทะบุรม รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา เป็นผู้รับมอบทุนอาหารกลางวันจากทั้ง 3 หน่วยงาน