คู่มือป้องกัน COVID-19
25 มิถุนายน 2563
คู่มือโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา รับมือ "COVID-19"
อ่านคู่มือที่นี่ https://anyflip.com/sajns/djzi/