งานมหกรรมวิชาการ “เปิดโลกปฐมวัย สานสายใย ไทเมืองขอน 63”
23 กันยายน 2563

วันที่ 23 กันยายน 2563 อาจารย์ประภาพร จันทะบุรม รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ ร่วมลงนามในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านการศึกษาปฐมวัย (MOU) ในงานมหกรรมวิชาการ “เปิดโลกปฐมวัย สานสายใย ไทเมืองขอน 63” โดยศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นกับภาคีเครือข่ายทางการศึกษา จำนวน 18 หน่วยงาน กิจกรรมในงานมีการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของตัวแทนสถานศึกษา ณ โรงแรมกรีนโฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จ.ขอนแก่น