การปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน อนุบาล 1 ประจำปีการศึกษา 2565
27 พฤษภาคม 2565

การปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน อนุบาล 1 ประจำปีการศึกษา 2565

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

วิดีทัศน์แนะนำโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา

 

 

นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา พบผู้ปกครอง

 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา 

 

 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักเรียนและองค์กรสัมพันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา